Procedury postępowania w razie wypadku.

| Drukuj |
Dokumenty - Procedury

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU.

PROCEDURY

POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU


ZESPÓŁ SZKÓŁ

W ŁĘGU PROBOSTWIE

Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 31 grudnia 2002 roku

W sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

(Dz. U z 2003 r. Nr 6, poz.69)

 

I.                   Definicja

 

Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką Szkoły:

-         na terenie Szkoły;

-         poza terenem Szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, „zielona szkoła”).

II.                Cele procedury

Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników Szkoły gwarantujących poszkodowanemu uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc.

III.             Zakres

Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników Szkoły w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.

IV.              Osoby odpowiedzialne

Nauczyciele

Dyrektor

Pracownicy niepedagogiczni

V.                 Opis działań w przypadku zaistnienia wypadku

1.Pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia:

a - niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę i powiadamia dyrektora

szkoły

b -przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko  lekkie

zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), pracownik  udziela pierwszej

pomocy poszkodowanemu uczniowi (ogólne zasady postępowania przy

udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach stanowią załącznik

nr 1 do procedury),

c) w każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące

objawy) nauczyciel  natychmiast powiadamia dyrektora lub sekretarza szkoły

poprzez inną osobę. Dyrektor lub sekretarz szkoły sprowadza fachową pomoc

medyczną (pielęgniarkę ośrodka zdrowia w Łęgu Probostwie)lub

jeżeli  nie jest to możliwe pogotowie ratunkowe i natychmiast powiadamia

rodziców poszkodowanego

d) nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca

zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może

stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów,

e) zabezpiecza miejsce wypadku do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn

wypadku

f) niezwłocznie sporządza notatkę o zaistniałym wypadku i składa ja w

sekretariacie szkoły.

2. O każdym wypadku dyrektor Szkoły lub nauczyciel pod opieką którego przebywał uczeń w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia i  ustala z nim:

a)      potrzebę wezwania pogotowia,

b)      potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,

c)      godzinę odbioru dziecka ze Szkoły w dniu zdarzenia

Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia matki/ojca ucznia o wypadku.

Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza równie w dzienniku zajęć, podpisuje ją rodzic i nauczyciel

VI.       Obowiązki dyrektora szkoły

 1. W razie zaistnienia wypadku dyrektor szkoły zapewnia natychmiast pomoc lekarską i opiekę uczniowi, który uległ wypadkowi.
 1. Dyrektor szkoły o każdym wypadku niezwłocznie zawiadamia:

a)      rodziców ( prawnych opiekunów ) poszkodowanego

b)      pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy

c)      społecznego inspektora pracy

d)      organ prowadzący szkołę

 1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
 2. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
 3. W przypadku nieobecności dyrektora zawiadomień dokonuje obecny wicedyrektor szkoły lub inny upoważniony przez niego pracownik szkoły.
 4. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy zwany dalej ,,zespołem” dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
 5. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je wicedyrektor lub upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły.
 6. Bada okoliczności i przyczyny wypadku.
 7. Powołuje zarządzeniem  zespół powypadkowy w składzie:

a)      współpracujący ze Szkołą pracownik służby bhp jako jej przewodniczący

b)      społeczny inspektor pracy lub pracownik wyznaczony przez dyrektora

 1. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z osób, o której mowa w pkt. 9, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika szkoły przeszkolonego w zakresie bhp.
 2. Jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, ani społeczny inspektor pracy, w skład zespołu wchodzi dyrektor, oraz pracownik przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy .
 3. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.
 4. Jeżeli w zespole nie uczestniczy pracownik służb bhp, przewodniczącym zespołu jest społeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie uczestniczy ani pracownik służby bhp, ani społeczny inspektor pracy, przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza dyrektor.
 5. Omawia na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej okoliczności i przyczyny wypadku.
 6. Zatwierdza protokół powypadkowy (wzór protokołu powypadkowego jest określony w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia).
 7. Przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom ) poszkodowanego ucznia jeden egzemplarz protokołu wraz z załącznikami.
 8. Przekazuje kopię protokołu organowi prowadzącemu szkołę.
 9. Prowadzi rejestr wypadków ucznia (wzór rejestru jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia)

VII. POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE

 1. Postępowanie powypadkowe prowadzi powołany przez dyrektora szkoły zespół powypadkowy w składzie:

a)pracownik służby bhp jako przewodniczący

b)społeczny inspektor pracy albo pracownik wyznaczony przez dyrektora

 1. W pracach zespołu powypadkowego  ma prawo uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, kuratora oświaty oraz rady rodziców.
 2. Do zadań zespołu powypadkowego należy:

a)      określenie okoliczności i przyczyn wypadku

b)      niezwłoczne wszczęcie postępowania powypadkowego

c)      sporządzenie szkicu lub fotografii miejsca wypadku

d)      przesłuchanie poszkodowanego

e)      przesłuchanie świadków wypadku oraz nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniem w chwili wypadku

f)        uzyskanie opinii lekarskiej oraz zapoznanie się z materiałami zebranymi przez organy prowadzące śledztwo

g)      sporządzenie w terminie 14 dni protokołu ustalenia okoliczności wypadku ucznia.

 1. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.
 2. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.
 3. Wzór protokołu powypadkowego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

VIII. PROTOKÓL POWYPADKOWY.

 1. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza nie poniżej niż w ciągu 14 dni od daty uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół powypadkowy.
 1. Przekroczenie tego terminu może nastąpić, w przypadku, gdy wystąpią uzasadnione przeszkody lub trudności uniemożliwiające sporządzenie protokołu w wyznaczonym terminie.
 2. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się:
  1. poszkodowanego pełnoletniego
  2. rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego małoletniego
 3. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców ( prawnych opiekunów).
 4. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego.
 5. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole.
 6. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek.
 7. Protokół powypadkowy podpisują członkowie oraz dyrektor szkoły.

 

IX.ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU POWYPADKOWEGO.

 1. Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca po jego sporządzeniu. Jeżeli do treści protokołu powypadkowego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia przez rodziców poszkodowanego, postępowanie powypadkowe uznaje się za zakończone.
 1. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, dla:

a)      poszkodowanego

b)      organu prowadzącego i kuratora oświaty – na ich wniosek

c)      szkoły

 1. W ciągu siedmiu dni od doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których mowa powyżej w ust. 2, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu.
 2. Zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu lub na piśmie przewodniczącemu zespołu.
 3. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący.
 4. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:

a)      niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego

b)      sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranymi materiałami dowodowymi.

 1. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może:

a)      zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych

b)      powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

 

8. Dyrektor omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

 

Procedura przyjęta do realizacji w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie przez Radę Pedagogiczną ……………..., zaopiniowana pozytywnie przez Radę Rodziców ………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
free poker